KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?
Bakanlar Kurulu’nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan KOBİ’ lere bu sistem ile ciddi bir imkân sunulmaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?
Sistemin başlangıcında, ilgili Yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlayacaktır. mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınacaktır.

Not: Şu an itibari ile Yıllık net satış hasılatı 25.000.000.- TL ‘nı aşmayan KOBİ’ler başvurabilir.

Hangi satışlar KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altına alınabilir?
• Tüzel kişilere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil, basit usule tabi vergi mükellefleri hariç) yapılan satışlar
• Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan satışlar
• Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar

Neden KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni tercih etmeliyim?
• Anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi ile kesintisiz ticaret imkânı sunar.
• Sigorta dönemi boyunca limit iptali/kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur.
• Düşük soruşturma ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar.
• Kolay, hızlı ve pratik başvuru ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.
• Yeni müşteriler bularak satışlarınızı arttırmanıza ve şirketinizin büyümesine katkı sağlar.
• Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.
• Müşterilerinizi analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketinizin risk yönetimine katkıda bulunur.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminde teminat kapsamına hangi faturalar girmektedir?
Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar teminat kapsamı altına alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu olmayacaktır.

Teminat altına alınan hasarıma ilişkin alacağımın tahsilatı nasıl yapılmaktadır?
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat altındaki ticari alacağınızın tahsilat çalışmaları da tarafımızdan yürütülmektedir. Böylelikle işletmelerin alacakların tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına odaklanılmasına yardımcı olunmaktadır.

Prim hesaplanması nasıl yapılır?
Prim hesaplanmasında Alacak Sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışından elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami tazminat tutarı vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır.

Tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2000 TL’nin altında çıkması durumunda prim tutarı 2000 TL olarak kabul edilir.

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO

120 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

180 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

360 güne kadar vadeli satışlar için
ORAN (%)

Azami tazminat tutarı
NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,40

30

3.000.001-5.000.000

0,45

0,70

1,23

30

5.000.001-10.000.000

0,42

0,60

1,05

30

10.000.001-15.000.000

0,40

0,50

0,88

30

15.000.001-20.000.000

0,35

0,45

0,79

30

20.000.001-25.000.000

0,32

0,40

0,70

30


Hasar ödemesi ne zaman gerçekleşir?
Hasar başvurularınız, bekleme süresini (120 gün) takiben 30 gün içinde, yaptığınız hasar başvuruları sonuçlanacak ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Diğer Alıcılar neyi kapsar, hasar ödemesinde ne dikkate alınır?
Poliçe kapsamında teminata konu olan, Sigortalı’nın biten mali yılda açık hesap satışlarından elde ettiği yurtiçi satış cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcılar dışında kalan tüm alıcıları ifade eder. Söz konusu alıcılara sağlanan toplam kredi limiti, bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda, olay başına sağlanan kredi limiti ise bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.

Poliçe primi dışında sigorta yaptıracak firmanın ödemesi gereken bir maliyet var mıdır?
Poliçe primine ek olarak soruşturma masrafları bulunmaktadır. Teklif aşamasında , sigortalanabilir cironun asgari %50 sini oluşturan alıcılarla ilgili olarak limit başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada başvuruda bulunulan her bir alıcı için KDV dahil 10 TL'lik bir ücret yansıtılmaktadır. Sigorta sözleşmesinin yapılması durumunda da her bir alıcı başına ek olarak KDV dahil 10 TL'lik yıllık ücret alınmaktadır.

Hukuki masraflar nasıl uygulanacaktır?
Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Detaylı bilgi için;

http://www.alacaksigortasi.org/

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.